Lista priorytetów rozwojowych dla województwa kujawsko-pomorskiego liczy aż 26 pozycji. Są tam drogi ekspresowe, zapora na Wiśle czy tramwaj z Bydgoszczy do Torunia

Biznes Region
Biznes Opinie
x
Fot. Tomasz Czachorowski eventphoto dla UMWKP

Marszałek Piotr Całbecki zaprezentował listę wyzwań rozwojowych regionu, do których realizacji potrzebne jest systemowe wsparcie rządowe. Lista jest długa - liczy 26 pozycji. Znalazły się tam m.in. nowe drogi ekspresowe i mosty, wodorowy transport publiczny, kolej dużych prędkości, znaczące w krajowej sieci transportowej terminale modalne na Wiśle, a nawet budowa elektrowni atomowej.

- Wśród aktualnie identyfikowanych wyzwań i potrzeb rozwojowych jest szereg zagadnień, których realizacja wykracza poza możliwości kompetencyjne, finansowe i organizacyjne samorządu województwa - czytamy dokumencie pt. Razem dla Kujawsko-Pomorskiego. - Niektóre z nich należą wprost do kompetencji administracji rządowej i tylko poprzez działania podejmowane na poziomie polityki rozwoju kraju mogą być inicjowane lub prowadzone. Wiele z nich ma kluczowe znaczenie dla powodzenia rozwoju województwa, zapewnienia wysokiej jakości życia oraz konkurencyjności gospodarki.


Listę potrzeb rozwojowych regionu otwierają tematy dotyczące zdrowia

 • Wysoki potencjał kluczowej infrastruktury medycznej na terenie województwa

Wyzwanie polega na zapewnieniu mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego dostępu do najwyższej jakości świadczeń medycznych oferowanych przez placówki prowadzone przez Samorząd Województwa, poprzez działania w zakresie poprawy warunków lokalowych, wyposażenia i wprowadzania najnowszych technik i procedur leczniczych.

 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Szpital grudziądzki jest wskazywany jako najbardziej zadłużona placówka tego typu w Polsce. Celem wyzwania jest przeprowadzenie systemowych działań na rzecz uregulowania sytuacji finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

 • Potencjał leczniczy uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław oraz Wieniec-Zdrój

Wzmocnienie potencjału uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław oraz Wieniec Zdrój, rozumianego zarówno w aspektach prowadzenia działalności stricte leczniczej, jak i też składającego się na całokształt satysfakcji z pobytu kuracjuszy w uzdrowiskach na terenie województwa, poprzez przeznaczenie środków na realizację strategii rozwoju potencjału uzdrowiskowego każdego z ośrodków.


Dwa duże projekty związane z kulturą w regionie

 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Rozbudowy siedziby Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy o nowy budynek, z małą salą koncertową, kawiarnią artystyczną, restauracją oraz salonem wydawniczym, a także zapleczem dla artystów. Wartością dodaną dla założenia jest zaplanowana budowa parkingu podziemnego. Projekt zakłada także remont i restaurację głównej sali koncertowej z zachowaniem jej szczególnych walorów akustycznych oraz jej doposażenie w nowoczesne zaplecze do obsługi realizacyjnej.

 • Tężnie w Ciechocinku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Wyzwanie zakłada wpis zespołu trzech XIX-wiecznych tężni solankowych wraz z warzelnią soli oraz okolicznymi parkami: Tężniowym i Zdrojowym w Ciechocinku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Pokaźna część potrzeb rozwojowych to transport

 • Droga ekspresowa S5

Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji budowy istniejącej drogi S5 Wrocław – Nowe Marzy na odcinku Nowe Marzy / Węzeł Grudziądz – Wirwajdy (Ostróda).

 • Droga ekspresowa S10

Przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi Naruszewo – Szczecin. Docelowo ma ona przebiegać przez cztery województwa – zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie, łącząc ze stolicą kraju (Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) Toruń, Bydgoszcz i Szczecin.

 • Drogi ekspresowa S15

Wprowadzenie do rządowych planów rozwoju dróg powstanie nieplanowanej dotąd drogi ekspresowej w relacji Ostróda – Trzebnica, której przebieg będzie nawiązywał do przebiegu drogi nr 15. Droga ekspresowa powstałaby poprzez jej przebudowę lub realizację od podstaw w śladzie drogi istniejącej z niezbędnymi obwodnicami miejscowości. Droga krajowa nr 15 na terenie województwa biegnie przez Brodnicę, Kowalewo Pomorskie, Toruń, Gniewkowo, Inowrocław, Strzelno.

 • Droga Krajowa nr 25

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi krajowej nr 25 biegnącej w relacji Oleśnica – Bobolice, która na terenie województwa kujawsko-pomorskiego łączy Strzelno, Inowrocław, Bydgoszcz, Koronowo, Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński.

 • Droga krajowa nr 80

Przebudowa drogi krajowej nr 80 Lubicz – Pawłówek na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Realizacja drogi jako drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego w układzie jezdni 2+2 lub 2+1 wraz z budową drugiego mostu na Wiśle w bydgoskim Fordonie. Rozbudowa istniejącej drogi powinna doprowadzić docelowo do przekroju 2×2 na odcinku od granicy Bydgoszczy do Węzła Czarnowo (planowanego połączenia z drogą nr 10 za pomocą mostu na Wiśle w rejonie Solec Kujawski – Czarnowo).

O rozbudowie sieci dróg krajowych pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.

Nowe mosty na Wiśle

Przedsięwzięcie dotyczy budowy następujących mostów na Wiśle:

- w rejonie Solca Kujawskiego łączącego S10 z DK80;
- w Fordonie / Strzyżawie w przebiegu DK80;
- we Włocławku jako element planowanej S10;
- w Toruniu jako połączenie S10 i DK15 z DK80.

 • Budowa dodatkowej linii Kolei Dużych Prędkości zgodnej z interesem rozwojowym województwa

Przedsięwzięcie dotyczy zmodyfikowania rządowych planów realizacji linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce, w sposób uwzględniający interes rozwojowy województwa kujawsko-pomorskiego. Chodzi o doprowadzenie do umieszczenia w planach realizacji nowej linii, w parametrach linii szybkich prędkości, biegnącej od linii CPK / Warszawa – Trójmiasto przez Włocławek, Toruń do Bydgoszczy. Linia ta może być przedłużona w kierunku Szczecina. Nowy odcinek od wyznaczanej linii CPK / Warszawa – Trójmiasto do Bydgoszczy to ok. 100 km.

 • Budowa nowych linii kolejowych o charakterze wewnątrz regionalnym

Nowe linie kolejowe w relacjach:

- Mąkowarsko – Sępólno Krajeńskie,
- Koronowo – Bydgoszcz,
- Unisław – Chełmno,
- Radziejów – Chełmce,
- Rypin – Kowalewo Pomorskie,
- Żnin – Szubin.

 • Linia kolejowa Solec Kujawski – Port Lotniczy – Trzciniec

Realizacja nowej linii kolejowej, stanowiącej południową „obwodnicę kolejową” Bydgoszczy, biegnącą od linii kolejowej nr 131 w kierunku wschodnim do linii kolejowej nr 18, przy czym na wysokości Portu Lotniczego w Bydgoszczy na linii zlokalizowany będzie przystanek umożliwiający bezpośredni dojazd do terminala pasażerskiego.

 • Tramwaj metropolitalny Bydgoszcz – Toruń

Budowa linii tramwajowej łączącej centra obu miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego. Linia wg założeń biec miałaby od Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy do Alei Solidarności w Toruniu. Odległość pomiędzy centrami Bydgoszczy i Torunia wynosi około 48 km.

O koncepcji tramwaju metropolitalnego pisaliśmy TUTAJ.

 • Stworzenie warunków dla regularnego śródlądowego transportu na Wiśle

Głównym celem projektów inwestycyjnych na Drodze Wodnej Dolnej Wisły jest stworzenie warunków żeglugowych dla transportu wodnego śródlądowego łączącego Port w Gdańsku z zapleczem lądowym, w tym z Węzłem Logistycznym Bydgoszcz.


Logistyka i inwestycje

 • Powstanie Centralnego Portu Inwestycyjnego w Dźwierznie

Wyzwanie polega na realnym utworzeniu wielkoskalowej przestrzeni inwestycyjnej w Dźwierznie w gminie Chełmża, określanej jako "Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno".

 • Powstanie Kujawsko-Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Celem jest reforma funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, mająca na celu doprowadzenie do sytuacji "jedno województwo = jedna specjalna strefa ekonomiczna". W naszym województwie reforma doprowadziłaby do powstania Kujawsko-Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aktualnie funkcjonujący podział Polski na zasięgi funkcjonowania poszczególnych SSE, nie odzwierciedla podziału administracyjnego i powoduje, że SSE nie są użytecznymi narzędziami stymulowania rozwoju gospodarczego Polski przy uwzględnieniu potrzeb i wykorzystaniu potencjału poszczególnych województw.

 • Węzeł Logistyczny Bydgoszcz

Wyzwanie polega na realizacji idei Węzła Logistycznego Bydgoszcz, czyli multimodalnej infrastruktury logistycznej.

Projekt ma składać się z dwóch autonomicznych, ale integralnych, funkcjonujących w ramach jednego przedsięwzięcia, elementów:

- Terminala kolejowo-drogowego na bazie stacji kolejowej Bydgoszcz Emilianowo,

- Platformy multimodalnej (terminala rzeczno-drogowo-kolejowego) na pograniczu Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski.

 • Nabrzeże przeładunkowe w Solcu Kujawskim

Koncepcja budowy nabrzeża wiślanego w Solcu Kujawskim dotyczy inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Solec Kujawski, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 394. Składać się będzie z umocnionego nabrzeża przeładunkowego o długości 150-200 m wraz z placem postojowym, manewrowym i magazynowym oraz urządzeniami do rozładunku i załadunku różnych grup towarowych. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w "Krajowym Programie Żeglugowym do 2030 r."


Projekty energetyczne i ekologiczne

 • Elektrownia atomowa we Włocławku

Budowa elektrowni jądrowej, wykonanej w technologii małego reaktora atomowego (SMR – Small Modular Reactor) o mocy około 300 MWe.

O atomie we Włocławku pisaliśmy TUTAJ.

 • Pilotażowy projekt rozwoju biogazowni rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim - zwiększenie udziału biogazu (biometanu) w miksie odnawialnych źródeł energii

Województwo kujawsko-pomorskiego jako przestrzeń dla realizacji pilotażu rozwoju gęstej sieci biogazowni rolniczych na terenach prowadzenia intensywnego rolnictwa. Celem jest zwiększenie udziału biogazu i biometanu w strukturze mocy zainstalowanej i produkcji energii z OZE. Aktualny ich udział w mocy zainstalowanej w OZE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to zaledwie 1,2 proc. Wychodząc z założenia, że biogaz i biometan rolniczy stanowią obecnie niewielką część energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, a jednocześnie, że na terenach rolniczych istnieje duży potencjał ich pozyskania – należy przeprowadzić pilotażowy projekt w obszarze reprezentatywnym. Takim obszarem może być województwo kujawsko-pomorskie lub wybrane jego rejony.

 • Transport publiczny zasilany wodorem

Upowszechnienie technologii wodorowej w transporcie publicznym na terenie województwa poprzez wprowadzenie taboru zasilanego tym paliwem oraz rozwój niezbędnej infrastruktury.


Gospodarka wodna

 • Stopień wodny Siarzewo

Budowa stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie. Ma to być nowoczesna budowla hydrotechniczna w korycie rzeki, która nie utworzy wielkiego zbiornika i nie będzie ograniczać przepływu wód w Wiśle. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą na zachowanie charakteru rzecznego Wisły, stabilizując poziom zwierciadła wody w korycie przy przepływach niskich.

O stopniu wodnym pisaliśmy TUTAJ.

 • Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodnej na obszarze Kujaw. Realizacja projektu "Woda dla Kujaw – Żywność dla Polski"

Celem podstawowym projektu jest poprawa bezpieczeństwa żywnościowego Polski, poprzez kompleksowe uregulowanie problemu zaopatrzenia w wodę za pośrednictwem rurociągów terenów o bardzo dużym potencjale dla prowadzenia gospodarki rolnej w południowej części województwa oraz przeprowadzenie pilotażu adaptacji sektora rolniczego do zachodzących zmian klimatu.

Cele uzupełniające:

- wsparcie procesu transformacji energetycznej wschodniej Wielkopolski poprzez dostarczenie wody dla rekultywacji odkrywki w Tomisławicach;

- zapewnienie zaopatrzenia w wodę na potrzeby przemysłu chemicznego w rejonie
Inowrocławia;

ochrona nieodnawialnych zasobów wód podziemnych oraz odbudowa siedlisk.

 

 • Bydgoski Zachem

Remediacja terenu po zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy

Konieczność kompleksowego rozpoznania zasięgu i skali zagrożeń środowiska oraz przeprowadzenia działań naprawczych (remediacji) dla terenu skażonego wskutek działalności zakładów chemicznych Zachem w Bydgoszczy.