Regulamin wyszukiwarki ofert wsparcia dla przedsiębiorców portalu kujawy-pomorze.info

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wyszukiwarki ofert wsparcia dla przedsiębiorców, prowadzonej przez  portal kujawy-pomorze.info, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady publikowania informacji o ofertach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach internetowej wyszukiwarki ofert wsparcia oraz obowiązki zarządzającego wyszukiwarką portalu kujawy-pomorze.info i jego partnerów.   
 2. Zespołem prowadzącym wyszukiwarkę ofert wsparcia jest redakcja portalu kujawy-pomorze.info, zwanego dalej Portalem.

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Wyszukiwarka – wyszukiwarka ofert wsparcia dla przedsiębiorców, prowadzona przez portal kujawy-pomorze.info i publikowana na stronie Portalu 
 2. Partnerzy wyszukiwarki – instytucje (przede wszystkim Instytucje Otoczenia Biznesu), które przekazują redakcji Portalu informacje o ofertach wsparcia w celu opublikowania ich w Wyszukiwarce.
 3. Instytucje oferujące wsparcie – instytucje działające na zasadzie non-profit, które oferują  wsparcie dla przedsiębiorców oraz informują o tym w przestrzeni publicznej.
 4. Oferty wsparcia – oferty wsparcia dla przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), obejmujące takie formy jak na przykład: preferencyjne pożyczki i kredyty, szkolenia, dotacje, granty, oferty dotyczące najmu powierzchni biurowych itp. – przygotowywane i oferowane przez Partnerów wyszukiwarki oraz Instytucje oferujące wsparcie.  
 5. Użytkownik wyszukiwarki - przedsiębiorca lub osoba reprezentująca przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia prowadzonej działalności – szczególnie z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).
 6. Portal – prowadzący i publikujący Wyszukiwarkę portal kujawy-pomorze.info
 7. MŚP –  mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki:
  • mikro (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR)
  • małe (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR)
  • średnie (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego obroty roczne  nie przekraczają 50 mln EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR)

§ 3. Cel działania Wyszukiwarki

 1. Cel działania Wyszukiwarki wpisany jest w celu głównym Portalu, polegającym na  wsparciu rozwoju gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wzrostu jego konkurencyjności na ogólnopolskim i globalnym rynku oraz na ułatwianiu dostępu do przystępnej informacji o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców oferowanych przede wszystkim przez samorząd Województwa i instytucje z nim związane, jak i instytucje administracji państwowej oraz instytucje sektora pozarządowego. 
 2. Przedstawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez zintegrowanie informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców w jednym narzędziu – funkcjonalnej, prostej w obsłudze  wyszukiwarce.  

§ 4. Zasady publikowania treści

 1. W Wyszukiwarce publikowane są informacje o Ofertach wsparcia:
  • otrzymywane przez Portal od Partnerów wyszukiwarki oraz
  • informacje o Ofertach wsparcia pochodzące z domeny publicznej,  publikowane przez Instytucje oferujące wsparcie. 
 2. Partnerem Wyszukiwarki może być każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
 3. Publikacja Ofert wsparcia jest bezpłatna. 
 4. Za proces publikacji Oferty wsparcia odpowiada redakcja Portalu.
 5. Za prawdziwość i rzetelność informacji o Ofercie wsparcia odpowiada Partner wyszukiwarki lub Instytucja oferująca wsparcie.
 6. Redakcja Portalu może odmówić publikacji nadesłanej Oferty wsparcia bez podania przyczyny.
 7. Redakcja Portalu ma prawo wyboru, które z prezentowanych w przestrzeni publicznej informacji o Ofertach wsparcia publikowane będą w Wyszukiwarce   
 8. W ostatnim kroku korzystania z Wyszukiwarki Użytkownik odsyłany jest bezpośrednio na stronę Partnera Wyszukiwarki lub instytucji, która umieściła Ofertę Wsparcia w przestrzeni publicznej.
 9. Redakcja Portalu nie udziela konsultacji ani porad w kwestii publikowanych Ofert Wsparcia.
 10. Partner lub instytucja publikująca w przestrzeni publicznej Oferty Wsparcia mają prawo przekazywania redakcji Portalu uwag i sugestii dotyczących prezentowanej w Wyszukiwarce Oferty.
 11. Redakcja Portalu nie jest stroną i nie odpowiada za zawarcie lub brak  zawarcia umowy między Użytkownikiem a Partnerem Wyszukiwarki i lub Instytucją oferującą wsparcie.

§ 5. Zasady aktualizacji Ofert wsparcia

 1. Partner wyszukiwarki jest zobowiązany do informowania redakcji Portalu o aktualizacji nadesłanej informacji o Ofercie wsparcia.
 2. Redakcja kujawy-pomorze.info nie odpowiada za dokonane bez jej wiedzy zmiany w warunkach i parametrach określających Ofertę wsparcia (zarówno nadesłaną przez Partnera wyszukiwarki, jak i obecną w przestrzeni publicznej – np. opublikowaną na stronie internetowej Instytucji oferującej wsparcie).
 3. Redakcja kujawy-pomorz.info dokona wszelkich możliwych starań, żeby jak najszybciej aktualizować Ofertę wsparcia po uzyskaniu informacji o zmianie jej warunków lub parametrów oraz bezzwłocznie usunąć Ofertę wsparcia z Wyszukiwarki po uzyskaniu informacji o jej nieaktualności .

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Redakcja kujawy-pomorze.info zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe umieszczenie w serwisie Oferty wsparcia, których nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Redakcja kujawy-pomorze.info nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z informacjami zawartymi w Ofercie wsparcia, a przekazanymi przez Partnera wyszukiwarki lub Instytucję oferującą wsparcie. 
 3. Partnerzy Wyszukiwarki wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez redakcję Portalu swoich logotypów, danych teleadresowych, zdjęć oraz innych przesłanych materiałów:
  • w okresie publikowania informacji o Ofercie wsparcia i
  • w zakresie niezbędnym do opracowania graficznej prezentacji Oferty w Wyszukiwarce. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach serwisu www.kujawy-pomorze.info.
 5. Partnerzy wyszukiwarki potwierdzają zaakceptowanie Regulaminu z chwilą  przesłania do Portalu informacji o  Ofercie wsparcia.
 6. Redakcja kujawy-pomorze.info zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronach serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego.