Odprawa dla pracownika - ile wyniesie od lipca? Niektórzy pracodawcy będą zmuszeni zapłacić więcej

Region Raport
Biznes Region
Puste biuro
Fot. Pixabay

Wiele kwestii wraz z nastaniem lipca uległo zmianie. To nie tylko wyższe opłaty za prąd, gaz czy OC. Wzrostowi uległa, już po raz drugi w tym roku, płaca minimalna. W związku z jej podwyżką zmieniła się także kwestia wysokości odprawy otrzymywanej przez pracowników. Od tego momentu pracodawcy będą zmuszeni wypłacić więcej pieniędzy swoim podwładnym.

 

Kto może liczyć na odprawę?

Odprawy przysługują pracownikom w kilku określonych przypadkach:

 • rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy: pracownikowi przysługuje odprawa, gdy do rozwiązania umowy dochodzi z przyczyn niedotyczących pracownika, takich jak likwidacja stanowiska pracy, restrukturyzacja firmy, czy zmniejszenie zatrudnienia,
   
 • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę: dotyczy to również sytuacji, gdy umowa o pracę zostaje wypowiedziana przez pracodawcę, a pracownik nie ponosi winy za rozwiązanie stosunku pracy,
   
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: pracownik może uzyskać odprawę, jeżeli strony uzgodnią rozwiązanie umowy za porozumieniem i spełnione są określone warunki, takie jak istnienie przesłanek ekonomicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych.
   

Od lipca wyższa odprawa

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i jest ustalana w następujący sposób:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie: przysługuje pracownikowi, który przepracował mniej niż dwa lata,
   
 • dwumiesięczne wynagrodzenie: przysługuje pracownikowi, który przepracował od dwóch do ośmiu lat,
   
 • trzymiesięczne wynagrodzenie: przysługuje pracownikowi, który przepracował ponad osiem lat.
   

Warto zaznaczyć, że odprawa nie może przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dzień rozwiązania stosunku pracy. Przypomnijmy, że przepisy dotyczące odpraw reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

To jednak nie wszystko, ponieważ są także górne limity odprawy powiązane z wysokością płacy minimalnej. Tymczasem od 1 lipca 2024 r. doszło do podwyżki najniższej krajowej - z 4 242 do 4 300 zł brutto.

Zasady wskazują, że górna granica odprawy nie może przekraczać 15-krotności płacy minimalnej. To oznacza, że od lipca maksymalna odprawa wynosi 64,5 tys. zł. W pierwszej połowie roku zwalniane osoby mogły liczyć na nie więcej niż 63 630 zł.

 

CZYTAJ WIĘCEJ: