Znamy założenia budżetu Inowrocławia planowanego na 2024 rok. Przewidywany jest minimalny deficyt budżetowy

Puls Dnia
Biznes Region

Urząd Miasta Inowrocławia przedstawił projekt budżetu na 2024 rok. Wydatki zaplanowano na prawie 417 mln zł. W tym roku ma być bardzo mały deficyt budżetowy.

- Najważniejszym celem było zapewnienie finansowania dla realizacji usług i zadań publicznych – informuje Skarbnik Miasta Inowrocławia, Dorota Rutkowska. - Budżet został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Inowrocławia. W tym miesiącu zgodnie z obowiązującym prawem zostanie poddany pod głosowanie.

  • Łączna kwota dochodów budżetu - 416.762.146 zł
  • Łączna kwota wydatków budżetu - 418.632.755 zł
  • Planowany deficyt budżetowy - 1.817.609 zł

 

Inwestycje i transport

Na inwestycje zaplanowano 30,7 mln złotych. Wśród nich są kontynuacje, ale też nowości. To między innymi przebudowa ulic Magazynowej czy Kruszańskiej. 500 tys. zł zabezpieczono na modernizację budynków przy ulicy Staszica 22, Solankowej 52 oraz Marulewskiej 34.

W budżecie zapisano również środki w wysokości ponad 1,6 mln zł na inwestycje w ramach programu Maluch+ w żłobkach miejskich Maja i Bajka. Planowana jest też modernizacja monitoringu miejskiego czy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2.

Na utrzymanie dróg publicznych, komunikacji miejskiej, budowę chodników, ścieżek rowerowych przeznaczono ponad 25 mln zł.

 

Oświata i pomoc społeczna

Jedną trzecią budżetu stanowią nakłady na oświatę. Blisko 136 mln zł przeznaczone będzie na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych, 4 przedszkoli publicznych, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dotacje do 15 przedszkoli niepublicznych, zadania związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych, a także funkcjonowanie stołówek i świetlic szkolnych, dowożenie dzieci do szkół czy zapewnienie dzieciom dostępu do bezpłatnych podręczników.

Pomoc społeczna w budżecie to ponad 41 mln zł. Składają się na to m.in. środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu, mieszkań chronionych, dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie banku żywności, projekty społeczne oraz wypłatę świadczeń społecznych.

 

Wsparcie dla pozarządówek

- W budżecie nie mogło także zabraknąć środków m.in. na pomoc dla organizacji pozarządowych, działających w wielu sferach: pomocy społecznej, sportu czy kultury - mówi Wojciech Piniewski pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia. - To kwota blisko 1,5 mln zł. Do tego należy dodać programy w zakresie opieki, na które staramy się o dofinansowanie. Ponadto liczymy, że zapowiadane przez nowy rząd środki dla samorządów, w ramach pewnego rodzaju funduszu wyrównawczego, zostaną wprowadzone jak najszybciej i wesprą budżet Inowrocławia.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Znaczącą część budżetu stanowią środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. 61 mln zł pochłonie utrzymanie oświetlenia, zieleni, oczyszczanie miasta, funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, dokarmianie kotów wolno żyjących, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych czy funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych.

Ponadto zabezpieczone zostały środki na utrzymanie placów zabaw, promocję Inowrocławia, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym funkcjonowanie basenów, obiektów sportowych, stadionów i boisk, a także kulturę i działalność Kujawskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza wraz z jej filiami.

W artykule wykorzystano materiały serwisu inowroclaw.pl