Zarobki leśników. Sumy zwalają z nóg! Jakie inne dodatki przysługują pracownikom Lasów Państwowych?

Region Raport
Biznes Ludzie
Autor
#
Fot. 123rf

Zarobki leśników to dość ciekawa materia. Wedle ostatniego sprawozdania finansowego Lasów Państwowych za 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło wówczas ponad 10 tys. złotych. Na jakie inne benefity mogą liczyć pracownicy?

 

Lasy Państwowe to ogromna spółka należąca do Skarbu Państwa. Na co dzień pracownicy zajmują się prowadzeniem gospodarki leśnej oraz gruntowej, obejmującej najczęściej od 15 do 20 tysięcy ha leśnictwa. Czym się zajmuje leśniczy? Wszystko zależy tak naprawdę od pory roku. Przykładowo wiosną są to prace związane z sadzeniem młodego lasu czy wykładaniem pułapek na szkodliwe owady. Z kolei zimą odpowiada za kontrolę stanu drzew, ustala ile drzewa chce pozyskać nadleśnictwo w kolejnym roku oraz chroni zwierzynę leśną przed zapędami kłusowników. Aby zostać leśnikiem należy uzyskać wykształcenie kierunkowe, przynajmniej średnie, ale często są to studia kierunkowe. Następnie po skończeniu okresu nauki, przyszły leśnik musi złożyć oświadczenie o stanie zdrowia i odbyć roczny staż w Lasach Państwowych. 

 

Lasy Państwowe to gigantyczne pieniądze

Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe za 2022 r. pokazuje, że przeciętne miesięczne zatrudnienie w Lasach Państwowych wynosiło 25 tys. 722 etatów. W Służbie Leśnej pracowało 16 tys. 839 osób, na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną zatrudnienie znalazły 5118 osoby, natomiast na stanowiskach robotniczych, spółka posiadała 1338 etatów. W samej Dyrekcji Generalnej zatrudnionych było 1419 osób.

Jeśli zaś chodzi o zarobki, to przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tym czasie ogółem w Lasach Państwowych wynosiło 10 441 zł 70 gr. To dużo więcej niż np. w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W lutym ubiegłego roku pracownicy tych firm otrzymywali średnio 7065 zł 56 gr brutto (około 5150 zł netto). 

Uznaje się, że zawód leśnika jest jednym z najlepiej opłacanych w Polsce. Wszystko zależy od zajmowanego stanowiska i stażu pracy. W 2023 r. zarobki według poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawiały się następująco:

 

 • podleśniczy – 6130 zł brutto,
   
 • strażnik leśny / starszy strażnik leśny – 7920 zł brutto,
   
 • leśniczy – 8860 zł brutto,
   
 • inspektor nadzoru – do 9900 zł brutto,
   
 • zastępca nadleśniczego – do 10 300 zł brutto,
   
 • nadleśniczy – do 13 000 zł brutto. 

Najwyższe wynagrodzenie otrzymać można w regionalnych dyrekcjach oraz Dyrekcji Głównej Lasów Państwowych. Tu pensje zaczynają się od 8 tys. zł, a kończą na ponad 16 tys. zł miesięcznie. 

 

Na jakie benefity mogą liczyć

Na tym jednak nie koniec przysługujących leśnikom benefitów. Zgodnie z paragrafem 15. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracowników PGL LP: "pracownik otrzymuje co roku bezpłatnie drewno opałowe w ilości 30 m przestrzennych grubizny opałowej sosnowej lub, na jego wniosek, 27 m przestrzennych grubizny opałowej liściastej twardej". W przypadku rezygnacji pracownika z deputatu drzewnego, ma on prawo otrzymać jego równowartość w gotówce. Ponadto wykonując pracę w Lasach Państwowych można liczyć także na m.in.:
 

 • jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy to przysługuje mu świadczenie w ilości proporcjonalnej do jego wymiaru czasu pracy.
   
 • pracownicy, emeryci i renciści oraz pracownicy, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne, mogą korzystać bezpłatnie z użytków rolnych: mogą użytkować do 1 ha łącznie gruntów ornych, łąk, sadów i ogrodów, korzystać z pastwisk, w dowolnym wymiarze, niezależnie od wcześniej wymienionych gruntów.
   
 • pracownicy, którzy do wykonywania zadań używają własnych pilarek lub innych narzędzi mechanicznych opartych na bazie pilarki, otrzymują ekwiwalent za używanie tego sprzętu.
   
 • pracownikom zatrudnionym w Służbie Leśnej na stanowiskach inspektora Lasów Państwowych, inspektora straży leśnej, nadleśniczego i innych, jeżeli wykonują zadania służbowe w terenie, przysługuje torba leśna, na okres używalności wynoszący 36 miesięcy.