Wyniki Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Puls Dnia
Biznes Ludzie
Gmina Osielsko
Fot. Facebook Gmina Osielsko

Ranking Gmin jest organizowany od lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W tym roku w Bydgoszczy odbyła się już II Gala Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowana we współpracy z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy.


Wyniki rankingu

 • Gmina wiejska - pierwsze miejsce zajęła gmina Osielsko
 • Gmina miejsko-wiejskich - pierwsze miejsce zajęła gmina Świecie
 • Gmina miejskich  - pierwsze miejsce zajęła gmina Radziejów

Liderzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023

 • Gmina Osielsko (I miejsce)
 • Gmina Płużnica (II miejsce)
 • Gmina Wielka Nieszawka (III miejsce)

Liderzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022

 • Gmina Osielsko (I miejsce)
 • Gmina Białe Błota (II miejsce)
 • Gmina Osie (III miejsce)

Celem rankingów jest wyłonienie i promocja samorządów wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Podstawą oceny są specjalnie dobrane wskaźniki, odnoszące się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. 

 

Lista wskaźników, wpływających na pozycję w Rankingu:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020–2022
 • Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2020–2022
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
 • Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności w 2022 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.